• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 30/VPCP-TCCV năm 2017 về hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 30/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/VPCP-TCCV
V/v hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5670/BNV-TCBC ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc báo cáo số lượng người làm việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các bộ, ngành, địa phương:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức.

- Làm rõ trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ký kết hợp đồng lao động không đúng quy định thời gian qua.

- Đối với những công việc không nhất thiết phải tuyn dụng vào biên chế, thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP .

- Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là hệ thống trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Đối với các trường thành lập mới, tăng số lớp, số học sinh và các cơ sở y tế thành lập mới, tăng số giường bệnh, các bộ, ngành, địa phương báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Bộ Nội vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định trên tại các bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TCCB;
- Lưu: VT, TCCV(3)QP.
102

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 30/VPCP-TCCV

2.337

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
336609