• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 3015/TCHQ-TXNK năm 2020 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn năm 2019 - 2024 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3015/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3015/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam.
(Tầng 2, Tòa nhà 6 tầng, 39B Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2208/FDX ngày 22/8/2019 của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Federal Express Corporation tại Việt Nam (FedEx) đề nghị miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế (kèm theo Danh sách hàng hóa đề nghị được miễn thuế nhập khẩu trong giai đoạn năm 2019 - 2024), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa xuất khu, nhập khu được min thuế xut khu, thuế nhập khu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cơ sở đ xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khu, thuế nhập khu là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ th tại điều ước quốc tế.

Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng min thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế”.

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3496/VPCP-KTTH ngày 04/05/2020 của Văn phòng Chính phủ: Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4064/BTC-TCHQ ngày 06/04/2020 về chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác của Hãng hàng không Federal Express Corporation (đính kèm).

1. Đ nghị Hãng hàng không Federal Express Corporation nộp các chứng từ thuộc hồ sơ kèm theo danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho Cục Hải quan TP. Hà Nội để được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế nhập khẩu hoặc thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế gửi đến Hệ thống của cơ quan hải quan (trong trường hợp thực hiện miễn thuế điện tử) và báo cáo việc nhập khẩu về Cục Hải quan TP. Hà Nội khi kết thúc nhập khẩu.

2. Các đơn vị hải quan giám sát, quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế của Hãng hàng không Federal Express Corporation đúng mục đích, đúng đối tượng quy định tại Điều 9 Hiệp định về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký chính thức ngày 04/12/2003 và thực hiện:

a. Trường hp Hãng hàng không Federal Express Corporation lựa chọn thực hiện miễn thuế theo Phiếu theo dõi trừ lùi (Phiếu TDTL):

- Trên cơ sở danh mục hàng hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 3496/VPCP-KTTH, Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp Phiếu TDTL theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/8/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

- Đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Hãng hàng không Federal Express Corporation thực hiện trừ lùi vào Phiếu TDTL theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

- Khi hết lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trên Phiếu TDTL, đơn vị hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cuối cùng xác nhận lên bản chính Phiếu TDTL và gửi cho Cục Hải quan TP. Hà Nội theo quy định tại Điều 11 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

b. Trường hp Hãng hàng không Federal Express Corporation lựa chọn thực hiện miễn thuế điện tử:

- Hãng hàng không Federal Express Corporation thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 3496/VPCP-KTTH đến Hệ thống của cơ quan hải quan. Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp nhận thông báo danh mục miễn thuế trên Hệ thống theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

- Đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Hãng hàng không Federal Express Corporation thực hiện trừ lùi trên Hệ thống số lượng hàng hóa đã được miễn thuế cho đến khi hết lượng hàng hóa tại Danh mục hàng hóa miễn thuế đã thông báo theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải (để biết);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Điều 29. Miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế, hàng hóa có trị giá tối thiểu, hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Giải quyết miễn thuế tại Chi cục Hải quan
...

2. Trường hợp hàng hóa không thuộc Khoản 1 nêu trên thì thực hiện:

a. Đối với trường hợp thực hiện miễn thuế theo Phiếu theo dõi trừ lùi:

Công chức hải quan kiểm tra số, ngày Danh mục hàng hóa miễn thuế tại ô ghi chú trên tờ khai hải quan, cập nhật số lượng, theo dõi trừ lùi hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người đề nghị miễn thuế và ký xác nhận theo quy định, lưu 01 bản chụp Phiếu theo dõi trừ lùi đã ghi rõ tên hàng, số lượng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu cùng hồ sơ nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Xử lý khi hết lượng hàng hóa trên Phiếu theo dõi trừ lùi

1. Hết lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trong Phiếu theo dõi trừ lùi, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cuối cùng xác nhận lên bản chính Phiếu theo dõi trừ lùi của người khai hải quan, lưu 01 bản chụp, cấp cho người khai hải quan 01 bản chụp và gửi bản chính đến cơ quan hải quan nơi cấp Phiếu theo dõi trừ lùi.

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp Phiếu theo dõi trừ lùi có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin hàng hóa trên Phiếu theo dõi trừ lùi với danh mục trừ lùi đã cấp và xử lý các vấn đề liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Xử lý hồ sơ thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế tại Cục Hải quan
...

2. Trường hợp miễn thuế điện tử

Khi nhận được danh mục hàng hóa miễn thuế do người đề nghị miễn thuế gửi trên Hệ thống, công chức HQ xử lý hồ sơ đối chiếu danh mục hàng hóa miễn thuế do người đề nghị miễn thuế gửi lên hệ thống với danh mục hàng hóa miễn thuế do Tổng cục Hải quan gửi.

a) Trường hợp danh mục hàng hóa miễn thuế do người đề nghị miễn thuế cung cấp đúng với danh mục hàng hóa miễn thuế do Tổng cục Hải quan gửi:

- Công chức HQ xử lý hồ sơ lập Tờ trình kèm hồ sơ báo cáo lãnh đạo bộ phận trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

- Cấp mã số quản lý chung theo cấu trúc: Mã đơn vị đăng ký Danh mục miễn thuế/Năm đăng ký/số thứ tự đối với trường hợp đăng ký trên VNACCS (Ví dụ: 34CC-2018-0001).

Mã số quản lý chung là mã số được cấp theo từng trường hợp miễn thuế. Một trường hợp miễn thuế có thể có nhiều danh mục miễn thuế điện tử. Việc cấp mã số quản lý chung được theo dõi bằng sổ ngoài Hệ thống và cập nhật vào tiêu chí “Mã số quản lý chung” khi thực hiện phê duyệt Danh mục miễn thuế điện tử trên Hệ thống.

- Nhập thông tin kết quả xử lý vào Hệ thống và chấp nhận thông báo Danh mục miễn thuế thông qua nghiệp vụ CTL (mã A) và phản hồi thông tin cho người đề nghị miễn thuế thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

b) Trường hợp danh mục hàng hóa miễn thuế do người đề nghị miễn thuế cung cấp không đúng với danh mục hàng hóa miễn thuế do Tổng cục Hải quan gửi:

- Công chức hải quan xử lý hồ sơ lập Tờ trình về việc không đủ Điều kiện miễn thuế kèm hồ sơ báo cáo lãnh đạo bộ phận trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

- Nhập thông tin kết quả xử lý vào Hệ thống và thông báo không chấp nhận Danh mục miễn thuế thông qua nghiệp vụ CTL (mã N) và phản hồi thông tin cho người đề nghị miễn thuế thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Giải quyết miễn thuế tại Chi cục Hải quan
...

2. Trường hợp hàng hóa không thuộc Khoản 1 nêu trên thì thực hiện:
...

b. Đối với trường hợp thực hiện miễn thuế điện tử:

- Công chức hải quan đề xuất Lãnh đạo đơn vị xử lý miễn thuế tại ô “Cập nhật kết quả và ý kiến của công chức xử lý” trên hệ thống.

- Sau khi lãnh đạo đơn vị phê duyệt tại ô “Ý kiến của Lãnh đạo” thì chấp nhận thông tin tờ khai và chuyển sang thực hiện các công việc tiếp theo của quy trình thủ tục hải quan. Hệ thống tự động trừ lùi số lượng hàng hóa đã được miễn thuế tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục hàng hóa miễn thuế cho đến khi hết danh mục.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3015/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 11/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3015/TCHQ-TXNK

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444890