• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Kỷ luật cán bộ công chức

 

Công văn 3025/UBND-NC năm 2015 tạm dừng thi hành Quyết định 40/2014/QĐ-UBND về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tải về Công văn 3025/UBND-NC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNGTRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3025/UBND-NC
Về việc tạm dừng thi hành Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh

Quảng Trị, ngày 05 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Trong những năm gần đây, việc vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ ba trở lên) trong cán bộ, công chức, viên chức tại Quảng Trị có chiều hướng gia tăng làm ảnh hưởng đến công tác vận động nhân dân về chấp hành chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Nhằm hạn chế tình trạng này, mặc dù Chính phủ chưa có quy định cụ thể, nhưng trên cơ sở Pháp lệnh dân số và các Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh dân số cũng như các Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật công chức, viên chức, ngày 16 tháng 10 năm 2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 10 năm 2014) với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, đồng thời là cơ sở để áp dụng chế tài xử lý. Tuy nhiên, qua công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản, UBND nhận thấy rằng căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 là chưa đầy đủ.

Vì vậy, trong khi chờ Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể, UBND tỉnh tạm dừng thi hành Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh không áp dụng Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh trong việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3025/UBND-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 05/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Tạm dừng xử lý cán bộ sinh con thứ ba trở lên

Ngày 05/08/2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn 3025/UBND-NC tạm dừng thi hành Quyết định 40/2014/QĐ-UBND về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị.

Nhằm hạn chế việc vi phạm chính sách dân số - sinh con thứ ba trở lên, trong cán bộ, công chức, viên chức tại Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 40/2014/QĐ-UBND quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/10/2014.

Tuy nhiên, qua công tác tự kiểm tra, rà soát văn bản, UBND nhận thấy rằng căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định 40 này là chưa đầy đủ.

Do đó, trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan TW, UBND tỉnh tạm dừng thi hành Quyết định 40/2014/QĐ-UBND.

Vậy nên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh không áp dụng Quyết định 40/2014/QĐ-UBND. 

Từ khóa: Công văn 3025/UBND-NC

559

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287855