• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 303/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 303/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 846/HQHCM-GSQL ngày 01/4/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E15211K260000066 cấp ngày 5/3/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫu chữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên C/O mẫu E dẫn trên không có trong danh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã được Tổng cục Hải quan thông báo. Đề nghị Cục Hải quan TP. H Chí Minh làm thủ tục từ chối theo quy định. Tổng cục Hải quan sẽ thông báo cho cơ quan cấp C/O của Trung Quốc về trường hợp này.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 303/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 303/GSQL-TH

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271402