• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 3044/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 3044/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3044/LĐTBXH-LĐTL
V/v Trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cho thuê Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
(Số 16 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 1153/CV-CTTC1 ngày 7/8/2013 của Công ty Cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (gọi tắt là Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV) đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Bộ luật Lao động năm 1994 (nay là Bộ luật Lao động năm 2012) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó, trường hợp được tuyển dụng vào làm việc ở doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

Như vậy, đối với trường hợp người lao động thuộc Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV có thời gian công tác tại các doanh nghiệp, đơn vị khác và chuyển về Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV sau thời điểm 01/01/1995 mà chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động làm việc thực tế tại Công ty theo quy định, Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV không có trách nhiệm phải chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động làm việc ở những doanh nghiệp, đơn vị trước đó.

2. Cách tính trả trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động năm 2012.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cho thuê Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3044/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3044/LĐTBXH-LĐTL

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204342