• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3045/STC-NSQH năm 2015 thực hiện chế độ chính sách đối với người làm công tác tại các Hội đặc thù trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Công văn 3045/STC-NSQH
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3045/STC-NSQH
V/v: Thực hiện chế độ chính sách đối với người làm công tác tại các Hội đặc thù trên địa bàn thành phố.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo ca UBND Thành phố tại văn bản số 3823/VP-NC ngày 12/6/2015 về việc Chi trả thù lao đối với Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã, phường, thị trấn.

Sau khi nghiên cứu công văn số 69 CV/HCTNXPHN ngày 04/6/2015 của Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố về thực hiện chế độ chính sách đối với người làm công tác tại các Hội đặc thù trên địa bàn Thành phố, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là chủ tịch tại các hội có tính chất đặc thù của thành phố Hà Nội;

Sở Tài chính đã có Công văn số 5417/STC-NSQH về việc đảm bảo nguồn kinh phí chi thù lao cho người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các Hội đặc thù thuộc cấp huyện và cấp xã của thành phố Hà Nội; trong đó hướng dẫn thực hiện chế độ chi trả thù lao của Chủ tịch hội có tính chất đặc thù cấp xã như sau:

Đi với đi tượng hưởng lương hưu được bầu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Ch tịch các hội có tính chất đặc thù được thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND Thành ph Hà Nội, cụ thể:

- Hoạt động trong phạm vi cấp huyện được hưởng mức thù lao 3,6 lần mức lương cơ bản theo quy định hiện hành.

- Hoạt động trong phạm vi cấp xã được hưởng mức thù lao 1,5 lần mức lương cơ bản theo quy định hiện hành.

Đi với chức danh Chủ tịch các Hội đặc thù thuộc cấp xã (không là cán bộ hưởng lương hưu) được hưởng mức phụ cấp hệ số 1,0 mức lương cơ bản như Ch tịch Hội Chữ thập đỏ và Hội Người Cao tuổi) theo quy định tại Quyết định s 31/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội”.

Như vậy, căn cứ vào các văn bản trên đối tượng được hưởng chế độ thù lao tại các Hội đặc thù thuộc cấp xã gồm:

- Những người đã nghỉ hưu (người được hưởng lương hưu) nếu được bầu gi chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch tại các hội đặc thù cấp xã thì được hưởng theo mức đã quy định (1,5 lần mức lương cơ bản).

-Tại Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013 của UBND Thành ph quy định: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Hội Người cao tuổi cấp xã là người hoạt động không chuyên trách, thuộc 18 chức danh theo quy định nếu là cán bộ không hưởng lương hưu thì được hưởng mức phụ cấp 1,0 so với mức lương cơ bản.

- Tại Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 về việc xác định Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn của thành phố Hà Nội: Cấp xã, phường, thị trấn có 7 Hội có tính chất đặc thù, trong đó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội Người cao tuổi được hưởng chế độ (nêu trên), còn lại 5 Hội đặc thù khác hiện tại Thành phố chưa có văn bản quy định được hưởng chế độ thù lao.

- Mặt khác tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND Thành phố tại khoản 1, Điều 1 quy định: Những người đã nghỉ hưu, giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các Hội đặc thù được hưởng chế độ thù lao theo hệ số quy định.

- Trường hợp các quận, huyện, thị xã xét duyệt đối tượng được hưởng không đúng với chế độ, chính sách do Thành phố quy định thì có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh đúng với các quy định hiện hành.

Đ nghị Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBND thành ph (để b/cáo);
- Như trên;
- Sở Nội vụ (để p/hợp);
- U
BND quận, huyện, thị xã (đ t/hiện);
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Website Sở.
- Lưu VT, NSQH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Phong

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3045/STC-NSQH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Duy Phong
Ngày ban hành: 19/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3045/STC-NSQH

272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279726