• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch

 

Công văn 3047/VPCP-NN về bổ sung diện tích đất quốc phòng bàn giao cho địa phương quản lý vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3047/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3047/VPCP-NN
V/v bổ sung diện tích đất quốc phòng bàn giao cho địa phương quản lý vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 310/UBND-KTN ngày 30 tháng 3 năm 2020 về việc bổ sung diện tích đất quốc phòng bàn giao cho địa phương quản lý vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020 (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan thực hiện việc lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND tnh An Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: PL, KTTH, CN, NC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3047/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3047/VPCP-NN

289

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440547