• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 305/UBND-VP4 năm 2013 tình hình đấu thầu năm 2012 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Công văn 305/UBND-VP4
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/UBND-VP4
V/v tình hình đấu thầu năm 2012.

Ninh Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

Thực hiện Văn bản số 876/TTg-KTN ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tình hình đấu thầu năm 2012, UBND tỉnh có ý kiến, như sau:

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về xử lý nhà thầu vi phạm, nhà thầu nước ngoài trúng thầu hoạt động trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện công tác đấu thầu hàng năm theo đúng quy định hiện hành; định kỳ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định hiện hành về đấu thầu nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT-2136, VP4, TTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 305/UBND-VP4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 26/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 305/UBND-VP4

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196325