• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 3065/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện Thông báo kết quả phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3065/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3065/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Thông báo kết quả phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Faso Việt Nam.
(B10 Nơ 20, KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 290920/FS-CV ngày 29/4/2020 của Công ty TNHH Faso Việt Nam đề nghị xem xét thời điểm hướng dẫn áp dụng kết quả phân tích phân loại đối với mặt hàng Rong biển. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Ngày 29/8/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành các Thông báo số 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5515, 5516/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với các mặt hàng lá kim ăn liền, thuộc mã số 2008.99.30, thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đề nghị Công ty liên hệ đơn vị hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Faso Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3065/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 12/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3065/TCHQ-TXNK

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443966