• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế

 

Công văn 3074/BTC-HCSN năm 2019 về rà soát trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 3074/BTC-HCSN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3074/BTC-HCSN
V/v rà soát trùng thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Điểm b Khoản 2 Điều 35, Điểm b Khoản 2 và Điểm đ Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT;

Ngày 26/12/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 17903/BTC-HCSN về việc tng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT;

Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 15220/BTC-HCSN và ngày 04/10/2017 có công văn số 13279/BTC-HCSN về việc rà soát trùng thẻ BHYT năm 2015.

1. Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát trùng thẻ BHYT các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 theo hướng dẫn tại công văn số 17903/BTC-HCSN và gửi báo cáo kết quả rà soát về Bộ Tài chính trước ngày 20/4/2019, cụ thể:

- Về việc rà soát trùng thẻ BHYT năm 2015: Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo của 07 địa phương: Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hà Giang.

- Về việc rà soát trùng thẻ BHYT năm 2016: Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo của 10 địa phương: Đồng Tháp, Quảng Trị, Bến Tre, Hải Dương, Kon Tum, Bình Dương, Trà Vinh, Hà Nam, Ninh Thuận và Nam Định.

- Về việc rà soát trùng thẻ BHYT năm 2017: Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo của 08 địa phương: Nam Định, Lào Cai, Cà Mau, Hòa Bình, Đồng Tháp, Quảng Trị, Hải Dương và Yên Bái.

- Về việc rà soát trùng thẻ BHYT năm 2018: Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo của tỉnh Nam Định.

Đề nghị các địa phương chưa có báo cáo khẩn trương gửi báo cáo các năm 2015, 2016, 2017 và 2018 rà soát trùng thẻ BHYT về Bộ Tài chính (Danh sách các địa phương chưa gửi Báo cáo theo phụ lục đính kèm).

2. Đối với việc rà soát trùng thẻ BHYT từ năm 2019:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc địa phương, tng hợp báo cáo kết qurà soát trùng thẻ BHYT, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt như hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 17903/BTC-HCSN. Báo cáo của địa phương được gửi đến các cơ quan tại địa phương (gm: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và các Sở, ngành có liên quan) và BHXH Việt Nam.

- BHXH Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát trùng thẻ BHYT theo báo cáo của các địa phương, đánh giá tồn tại, nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý vào báo cáo tình hình thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ BHYT gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Việt Nam được biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ CHƯA CÓ BÁO CÁO RÀ SOÁT TRÙNG THẺ BHYT
(Kèm theo công văn số 3074/BTC-HCSN ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính)

STT

Tỉnh, thành ph

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Ghi chú

1

Hà Nội

 

X

X

X

“- Các tnh, thành phố đánh dấu (x) chưa có báo cáo.

- Tnh Bình Dương đã có báo cáo 2015, 2016 nhưng chưa có phụ lục kèm theo; đề nghị gửi bổ sung phụ lục.

2

Hải Phòng

 

X

X

X

3

Hải Dương

 

 

 

X

4

Hưng Yên

X

X

X

X

5

Hà Nam

 

 

X

X

6

Nam Định

 

 

 

 

7

Thái Bình

 

X

X

X

8

Ninh Bình

 

X

X

X

9

Hà Giang

X

X

X

X

10

Cao Bằng

 

X

X

X

11

Lào Cai

 

X

 

X

12

Bắc Cạn

 

X

X

X

13

Lạng Sơn

 

X

X

X

14

Tuyên Quang

 

X

X

X

15

Yên Bái

 

X

 

X

16

Thái Nguyên

 

X

X

X

17

Phú Thọ

 

X

X

X

18

Vĩnh Phúc

 

X

X

X

19

Bắc Giang

 

X

X

X

20

Bắc Ninh

 

X

X

X

21

Quảng Ninh

 

X

X

X

22

Lai Châu

 

X

X

X

23

Điện Biên

 

X

X

X

24

Sơn La

 

X

X

X

25

Hòa Bình

 

X

 

 

26

Thanh Hóa

 

X

X

X

27

Nghệ An

 

X

X

X

28

Hà Tĩnh

X

X

X

X

29

Quảng Bình

X

X

X

X

30

Quảng Trị

 

 

 

X

31

Thừa T. Huế

 

X

X

X

32

Đà Nng

 

X

X

X

33

Qung Nam

 

X

X

X

34

Quảng Ngãi

 

X

X

X

35

Bình Định

 

X

X

X

36

Phú Yên

 

X

X

X

37

Khánh Hòa

 

X

X

X

38

Kon Tum

 

 

X

X

39

Gia Lai

 

X

X

X

40

Đắc Lắc

 

X

X

X

41

Đắc Nông

 

X

X

X

42

TP Hồ C Minh

 

X

X

X

43

Lâm Đồng

 

X

X

X

44

Ninh Thuận

 

 

X

X

45

Bình Phước

 

X

X

X

46

Tây Ninh

 

X

X

X

“- Các tỉnh, thành phố đánh dấu (x) chưa có háo cáo.

- Tỉnh Bình Dương đã có báo cáo 2015,2016 nhưng chưa có phụ lục kèm theo; đề nghị gửi bổ sung phụ lục.

47

Bình Dương

 

 

X

X

48

Đồng Nai

 

X

X

X

49

Bình Thuận

 

X

X

X

50

Bà Rịa -V.Tàu

 

X

X

X

51

Long An

 

X

X

X

52

Đồng Tháp

 

 

 

X

53

An Giang

 

X

X

X

54

Tiền Giang

 

X

X

X

55

Vĩnh Long

 

X

X

X

56

Bến Tre

 

 

X

X

57

Kiên Giang

X

X

X

X

58

Cần Thơ

X

X

X

X

59

Hậu Giang

 

X

X

X

60

Trà Vinh

 

 

X

X

61

Sóc Trăng

X

X

X

X

62

Bạc Liêu

 

X

X

X

63

Cà Mau

 

X

 

X

 

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế
...
4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 35. Quản lý và sử dụng quỹ dự phòng
...
2. Nội dung sử dụng quỹ dự phòng:
...
b) Hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế.
...
Điều 42. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
...
2. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
...
b) Báo cáo Chính phủ tình hình quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ.
...
5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
...
đ) Tổng hợp, báo cáo định kỳ, hằng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế; tình hình thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và gửi Bộ Y tế, Bộ Tài chính để tổng hợp theo quy định tại Nghị định này;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3074/BTC-HCSN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 18/03/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3074/BTC-HCSN

412

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410965