• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 30764/CT-HTr năm 2015 khấu trừ thuế giá trị gia tăng nộp thay nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 30764/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30764/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 16 Tòa nhà Ladeco, số 266 Phố Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
MST: 010609958
1

Trả lời công văn số CV-150401 đề ngày 15/4/2015 của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về khấu trừ thuế GTGT nộp thay nhà thầu nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại Điều 1 Chương I quy định đối tượng áp dụng.

+ Tại Điều 4 Chương I quy định người nộp thuế.

+ Tại Điều 8 Mục 2 Chương II quy định đối tượng và điều kiện áp dụng phương pháp kê khai.

+ Tại Điều 11 Mục 3 Chương II quy định đối tượng và điều kiện áp dụng phương pháp trực tiếp:

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II.”

+ Tại Điều 14 Mục 4 Chương II quy định đối tượng và điều kiện áp dụng phương pháp hỗn hợp.

- Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định về Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với Công ty và thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của pháp luật tại Việt Nam nhưng không thuộc đối tượng đối tượng và điều kiện áp dụng phương pháp kê khai, phương pháp hỗn hợp theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính thì Công ty có trách nhiệm có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài.

Đối với số thuế GTGT nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Công ty (là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) được khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện về chứng từ và thanh toán theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên, không phân biệt giá trị hàng hóa, dịch vụ Nhà thầu nước ngoài cung cấp cho Công ty có hay không bao gồm thuế GTGT và/hoặc thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30764/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 30764/CT-HTr

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286193