• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3080/BTC-QLN báo cáo số liệu vay, trả nợ của chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 3080/BTC-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3080/BTC-QLN
V/v báo cáo số liệu vay, trả nợ của chính quyền địa phương

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu mẫu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia;

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, cung cấp các số liệu về dư nợ, vay và trả nợ địa phương giai đoạn 2010-2012 và kế hoạch vay, trả nợ năm 2013 theo Mẫu số 2.01 và 2.02 qui định tại Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 nêu trên (xin đính kèm).

Số liệu cung cấp đề nghị gửi về Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính trước ngày 25/03/2013 bằng văn bản và bằng thư điện tử (địa chỉ email: nguyenmailan@mof.gov.vn)

Mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan./.

(Mọi thông tin xin liên hệ Chị Nguyễn Mai Lan, điện thoại 04.22202828 - máy lẻ 3010)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh; TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, QLN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Mẫu số 2.01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh

KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ TRONG NƯỚC CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Năm .............

Đơn vị tính: tỷ đồng

 

Kế hoạch rút vốn vay

Kế hoạch trả nợ

Gốc

Lãi

Phí

Cộng

A

1

2

3

4

5

- Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam

 

 

 

 

 

- Vay tồn ngân kho bạc

 

 

 

 

 

- Phát hành trái phiếu

 

 

 

 

 

- Vay Ngân hàng thương mại

 

 

 

 

 

- Vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ (*)

 

 

 

 

 

- Vay khác

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

* Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là các khoản vay lại theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 của Luật Quản lý nợ công

 

Mẫu số 2.02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia)

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh

THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ TRONG NƯỚC CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/ Cả năm

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Số kỳ vay trong kỳ

Dư nợ đầu kỳ

Rút vốn

trong kỳ

Trả nợ trong kỳ

 

Dư nợ cuối kỳ

Gốc

Lãi

Phí

A

B

1

2

3

4

5

6

- Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

- Vay tồn ngân kho bạc

 

 

 

 

 

 

 

- Phát hành trái phiếu

 

 

 

 

 

 

 

- Vay Ngân hàng thương mại

 

 

 

 

 

 

 

- Vay lại nguồn vay nước ngoài của Chính phủ (*)

 

 

 

 

 

 

 

- Vay khác

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu năm

Cuối năm

Tỷ lệ dư nợ so thu ngân sách địa phương (%)

Tỷ lệ dư nợ so vốn đầu tư XDCB hàng năm (%)

 

 

* Vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là các khoản vay lại theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 của Luật Quản lý nợ công.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3080/BTC-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 11/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3080/BTC-QLN

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183273