• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


 

Công văn 3088/VPCP-KTN thành lập đoàn khảo sát công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng từ cửa Định An vào cảng biển trên sông Hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3088/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3088/VPCP-KTN
V/v thành lập đoàn khảo sát công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng từ cửa Định An vào các cảng biển trên sông Hậu

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo Tây Nam bộ;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (công văn số 1971-CV/BCĐ TNB ngày 04 tháng 4 năm 2013) về chủ trương thành lập đoàn khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng Định An trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải trong phạm vi cả nước theo chỉ đạo tại văn bản số 721/TTg-KTN ngày 28 tháng 5 năm 2012.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và các cơ quan liên quan tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá công tác nạo vét, duy tu tuyến luồng từ cửa Định An vào các cảng biển trên sông Hậu (tuyến luồng Định An), trên cơ sở đó đề xuất giải pháp tốt nhất bảo đảm luôn thông tuyến luồng Định An, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 5 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các trợ lý của Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Bảo đảm ATHH miền Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, V.III, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3088/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 18/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3088/VPCP-KTN

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183250