• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3091/STP-HTPL năm 2014 về thống nhất cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 3091/STP-HTPL
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3091/STP-THPL
V/v thống nhất cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phm hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các S, ban, ngành;
-
y ban nhân dân các quận, huyện.

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch y ban nhân thành phố Nguyễn Thị Hồng tại Công văn số 3589/VP-TM ngày 15/5/2014 về việc hưng dẫn cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính, giao Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiệu thống nhất trên địa bàn thành phố về việc áp dụng Điều 8 “Cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính” của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp xin trao đi về cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu như sau:

Khoản 1 Điều 8 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Cách tính thời gian, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dng theo quy định của Bộ luật Dân sự, tr trường hợp trong Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc.

Căn cứ vào quy định trên thì chỉ những điều luật nào có quy định cụ thể thời gian, thời hạn, thời hiệu tính theo ngày làm vic thì được tính theo ngày làm vic, còn những điều luật nào không quy định thời gian, thời hạn, thời hiệu tính theo ngày làm việc thì áp dụng cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu theo quy định của B luật Dân sự 2005.

Sở Tư pháp đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt v cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đ áp dụng cho thống nht và chính xác./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP báo cáo);
- Lưu: VT-THPL(PH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Phước Tài

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3091/STP-HTPL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hà Phước Tài
Ngày ban hành: 11/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3091/STP-HTPL

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271465