• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Công văn 3092/TCHQ-TXNK năm 2018 về chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Quyết định 229/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3092/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3092/TCHQ-TXNK
V/v chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Quyết định số 229/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 600/HQLS-TXNK ngày 27/3/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm 98.45. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mức thuế suất áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm 98.45:

Theo quy định tại điểm a, 3.2, I Mục II Chương 98 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng cho các nhóm mặt hàng thuộc nhóm 98.01, 98.03, 98.04, 98.08, 98.10, 98.11, 98.12, 98.16, 98.25 đến 98.30, 98.32, 98.33, 98.35 đến 98.39, 98.41, 98.45, 98.46, 98.47, 98.48, 98.50 phải theo đúng mô tả hàng hóa quy định tại danh mục biểu thuế nhập khẩu ghi tại mục II Chương 98 và chú giải nhóm quy định tại khoản 2 mục I Chương 98, không áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng, nhóm mặt hàng đó tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II.

Theo mô tả mặt hàng tại nhóm 98.45, các mã hàng 9845.71.00, 9845.72.00, 9845.73.00, 9845.74.00, 9845.75.00 có mô tả “Hộp số HS14, HS19, GT10, GT2, HDC” có mã số tương ứng tại Mục I Phụ lục II tương ứng là 8708.40.13, 8708.40.14, 8708.40.19, 8708.40.25, 8704.40.27.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hồ sơ, thực tế hàng hóa và đối chiếu với quy định nêu trên tại Chương 98 để xác định thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng. Trường hợp mặt hàng nhập khẩu là một trong các hộp số HS14, HS19, GT10, GT2, HDC thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng cho các mã hàng 9845.71.00 (15%), 9845.72.00 (20%), 9845.73.00 (15%), 9845.74.00 (20%), 9845.75.00 (20%) tại Chương 98. Trường hợp không đáp ứng tiêu chí tại Nhóm 98.45 nêu trên thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng, nhóm hàng đó tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II tương ứng là 8708.40.13, 8708.40.14, 8708.40.19, 8708.40.25, 8704.40.27. Đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp khai báo chi tiết ký hiệu hộp số, ngoài các tiêu chí theo mô tả hàng hóa tại nhóm 87.08 để có cơ sở xác định mã số, áp dụng mức thuế.

2. Về đối tượng doanh nghiệp áp dụng mức thuế suất ưu đãi đối với nhóm 98.45:

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa đáp ứng các quy định nêu trên tại Nhóm 98.45.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục KTSTQ (để t/hiện);
- Vụ Thanh tra - Kiểm tra (để t/hiện);
- Cục Kiểm định hải quan, Cục QLRR (để theo dõi);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK - Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (sau đây gọi tắt là Nghị định số 122/2016/NĐ-CP)
...
3. Khoản 2, khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Mục II: Chương 98 - Quy định mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng, mặt hàng.

a) Chú giải và điều kiện, thủ tục áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.

- Chú giải chương: Các mặt hàng có tên nêu tại khoản 1 Phần I Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98.

- Chú giải nhóm:

+ Việc phân loại mã hàng hóa và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng CKD của ô tô, mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (ôtô satxi, có buồng lái) được thực hiện theo quy định tại khoản 2.1 Phần I Mục II Phụ lục II.

+ Các mặt hàng: Thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo và/hoặc Crôm và/hoặc Titan thuộc nhóm 98.11; Chất làm đầy da, Kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo thuộc nhóm 98.25; Vải mành nylong 1680/D/2 và 1890 D/2 thuộc nhóm 98.26; Dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8 mm thuộc nhóm 98.30; Hạt nhựa PolyPropylene dạng nguyên sinh thuộc nhóm 98.37; Thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 98.39; Set top boxes thuộc nhóm 98.46; Ô ngăn hình mạng làm từ vật liệu Nano- composite Polymeric Alloy (Neoweb) thuộc nhóm 98.47 được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98 nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật quy định cụ thể tại khoản 2.2, 2.3, 2,4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Phần I Mục II Phụ lục II.

- Cách thức phân loại, điều kiện, thủ tục để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại Chương 98, báo cáo kiểm tra quyết toán việc sử dụng hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại Chương 98: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Phần I Mục II Phụ lục II.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3092/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 04/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3092/TCHQ-TXNK

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384027