• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước


Văn bản pháp luật về Khai thác tài nguyên nước

 

Công văn 3100/BTNMT-TNN năm 2013 thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định hướng dẫn Luật tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 3100/BTNMT-TNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3100/BTNMT-TNN
V/v thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 (gọi tắt là Luật tài nguyên nước năm 2012) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ ba và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Hiện nay, Chính phủ đang xem xét việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn số 6382/VPCP-KTN ngày 02 tháng 8 năm 2013; để thống nhất thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trên phạm vi cả nước trong thời gian Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012 chưa được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào Luật tài nguyên nước năm 2012 và các quy phạm pháp luật về tài nguyên nước hiện hành mà không trái với Luật tài nguyên nước năm 2012, tiếp tục thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước cho đến khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012 được ban hành và có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PC, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3100/BTNMT-TNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thái Lai
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3100/BTNMT-TNN

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206954