• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 31004/CT-HTr năm 2015 kê khai và khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 31004/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31004/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện
Địa chỉ: Tầng 8 số 26 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Mã số thuế: 0100774631

Trả lời công văn số 676/PTV-TCKT ngày 13/3/2015 của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (gọi tắt là PTI) hỏi về kê khai và khấu trừ thuế GTGT cho bồi thường cho các lô hàng bị tổn thất theo Đơn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa đã cấp cho 2 chủ hàng là Công ty TNHH Một TV thép Hòa Phát và Công ty TNHH thép Nhật Quang. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

+ Tại khoản 1 Điều 5 quy định:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

…………

Ví dụ 14: Doanh nghiệp bảo hiểm A và Công ty B ký hợp đồng bảo hiểm với hình thức bảo hiểm bằng tiền. Khi có rủi ro bảo hiểm xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm A bồi thường cho Công ty B bằng tiền theo quy định của pháp luật về bảo hiểm. Công ty B không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tiền bồi thường bảo hiểm nhận được.

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Công ty TNHH Một TV thép Hòa Phát và Công ty TNHH thép Nhật Quang nhận tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa của Công ty PTI theo hợp đồng bảo hiểm đã ký kết không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Khi nhận tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa Công ty TNHH Một TV thép Hòa Phát và Công ty TNHH thép Nhật Quang phải lập chứng từ thu theo quy định. Công ty PTI phải lập chứng từ chi theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219-2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31004/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 25/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 31004/CT-HTr

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286399