• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

Văn bản pháp luật về Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ

 

Công văn 3104/BGDĐT-GDQP năm 2016 tiếp tục thực hiện Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 3104/BGDĐT-GDQP
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3104/BGDĐT-GDQP
V/v tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các học viện, viện, trường đại học, cao đẳng;
- Các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh;
- Ban Chỉ huy quân sự các đ
ơn vị.

 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội hiện nay còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong đó, tội phạm sử dụng VK, VLN gây án có chiều hướng gia tăng. Để công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự và Giáo dục quốc phòng an ninh các đơn vị, nhà trường đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cu các đơn vị, nhà trường cn thực hiện hiệu quả một s nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung mà Chính phủ giao cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành khác trong Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, giúp Chính phủ trong công tác quản lý VK, VLN, CCHT, bảo đảm giữ vững n định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo Điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của đất nước.

2. Các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, các đơn vị, nhà trường được trang bị VK, VLN, CCHT tăng cường công tác xây dựng kho tàng để cất giữ khi không sử dụng, phải đăng ký VK, VLN, CCHT môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh với cơ quan Công an và Quân sự sở tại; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng mất mát, thất lạc.

3. Khi phát hiện có vi phạm, mất mát, thất lạc, kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan Công an và Quân đội ở địa phương để xử lý tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý VK, VLN, CCHT, báo cáo theo chế độ với cơ quan chủ quản cấp trên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Bùi Văn Ga (đế b/c);
- Lư
u: VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Nguyễn
Thiện Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3104/BGDĐT-GDQP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thiện Minh
Ngày ban hành: 27/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3104/BGDĐT-GDQP

370

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316328