• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Công văn 3109/BNN-QLCL triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 3109/BNN-QLCL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3109/BNN-QLCL
V/v triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố;
- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ.

Ngày 13/3/2018, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 225/KH-BCĐTƯVSATTP về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 (Kế hoạch 225);

Đtriển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch 225 giao cho Ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố, các Tổng cục, Cục thuộc Bộ thực hiện một số việc như sau:

1. Chủ động triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, truyền thông về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương tại Kế hoạch 225.

2. Căn cứ vào Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-BNN- QLCL ngày 23/1/2018, kế hoạch hành động ở địa phương do Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố ban hành, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì trong Kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của Ngành.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý đkịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLCL

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3109/BNN-QLCL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 24/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3109/BNN-QLCL

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381457