• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3109/BTC-TCHQ năm 2017 về thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt do Bộ Tài Chính ban hành

Tải về Công văn 3109/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3109/BTC-TCHQ
V/v thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 13959/T3TC-TCHQ ngày 04/10/2016, Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm nộp C/O để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc hoạt động điều tiết giá như sau:

1. C/O các mẫu, trừ C/O mẫu KV(VK), EAV: thời điểm nộp C/O thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1, 2 công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016.

2. C/O mẫu KV (VK): thời điểm nộp C/O thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2.2, công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016.

3. C/O mẫu EAV (đối với tất cả loại hàng hóa nhập khẩu):

3.1. Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

3.2. Đối vi tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan để kiểm tra hồ sơ.

3.3. Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 20 Phụ lục 1 Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ PC, Vụ CST;
- Lưu: VT, TCHQ (43 bản).

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

2. Trên cơ sở căn cứ pháp lý nêu trên, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:
...
2.2. Thời điểm nộp C/O đối với C/O mẫu VK (KV):

a) Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

b) Đối với tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan.

c) Trường hợp không có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
1. Người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế ưu đãi theo biểu thuế suất ưu đãi tương ứng. Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi hàng hóa được thông quan.

2. Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3109/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 09/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3109/BTC-TCHQ

737

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
344493