• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 311/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 311/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng, (s5 đường Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng).

Trả lời công văn số 9524/CT-TTHT ngày 22/08/2017 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng và công văn số 41/CV-CTCP ngày 08/08/2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT;

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và điểm 2.6 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

Căn cứ khoản 1, Điều 113 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mu số B02-DN) của doanh nghiệp;

Ngày 31/07/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 3397/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Cục Thuế tỉnh Long An và Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng về việc sử dụng hóa đơn và kê khai thuế GTGT khi Công ty bán mặt hàng thủy sản đông lạnh nguyên con chưa qua chế biến cho Chi nhánh tại tỉnh Long An.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng, trường hợp Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng sử dụng hóa đơn không có thuế GTGT khi xuất mặt hàng thủy sản đông lạnh nguyên con chưa qua chế biến cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khu Thủy sản Hải Phòng tại tỉnh Long An thì:

- Về thuế GTGT: Đề nghị Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định.

- Về thuế TNDN: Đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng căn cứ thực tế hạch toán kế toán của đơn vị đthực hiện kê khai thuế TNDN phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý thuế và kế toán đảm bảo không trùng lp doanh thu, chi phí giữa Chi nhánh và Công ty.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hải Phòng và Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy sản Hải Phòng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, KK-TCT;
- We
bsite TCT;
- L
ưu: VT, CS (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 311/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 311/TCT-CS

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374034