• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3110/BCT-HC năm 2013 Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo Thông tư 40/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 3110/BCT-HC
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3110/BCT-HC
V/v Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Trả lời Công văn số 2144/UBND-KT ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu khi chờ Giấy xác nhận khai báo hóa chất để làm thủ tục hải quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định  tại Điều 43 của Luật Hóa chất “tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo hóa chất với Bộ Công Thương”, nội dung khai báo hóa chất được quy định cụ thể tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất.

2. Thời gian qua, việc khai báo hóa chất nhập khẩu theo quy định của Luật Hóa chất, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP và Thông tư số 40/2011/TT-BCT đã giúp cho cơ quan quản lý nhà nước có được đầy đủ các thông tin (số liệu, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ hóa chất, đặc tính nguy hiểm, mục đích) của hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam. Việc khai báo hóa chất đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn hóa chất và xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia trong thời gian tới, đảm bảo việc thực thi các quy định của Luật Hóa chất trong thực tế.

Liên quan đến việc kiểm tra sử dụng hóa chất: Dự kiến trong quý II năm 2013, Bộ Công Thương sẽ ban hành Thông tư quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm, theo đó Sở Công Thương là  cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng hóa chất nguy hiểm thuộc địa bàn quản lý.

3. Việc rút ngắn thời gian cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất xuống còn 8 giờ: Để cải tiến hơn công tác cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất, từ năm 2010 cơ quan cấp Giấy xác nhận đã thực hiện khai báo điện tử. Khai báo điện tử là dịch vụ công đầu tiên ở Việt Nam được tiến hành ở cấp độ 4 rất thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Bộ Công Thương đã có Công văn số 1209/BCT-HC ngày 05/2/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc đồng ý để các doanh nghiệp được nợ Giấy xác nhận khai báo hóa chất trong 10 ngày. Điều này đã giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc khai báo hóa chất và không bị chậm trễ khi làm thủ tục hải quan. Trong quá trình làm thủ tục khai báo hóa chất, các doanh nghiệp được nợ hóa đơn (invoice) và có thể khai báo trước khi hàng về để kịp thời thông quan hàng hóa.

4. Việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu cần được nghiên cứu, xem xét. Theo quy định của Luật Hóa chất, “tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất phải khai báo hóa chất với cơ quan chuyên môn quản lý hoạt động hóa chất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Như vậy, ngoài việc cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất trên địa bàn, Sở Công Thương còn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Thông tư số 28/2010/TT-BCT .

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các quy định về khai báo hóa chất cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Dương Quang;
- Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Điều 43. Khai báo hóa chất

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo hóa chất với Bộ Công thương; tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất phải khai báo hóa chất với cơ quan chuyên môn quản lý hoạt động hóa chất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Nội dung khai báo hóa chất bao gồm:

a) Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất;

b) Tên, số lượng và nguồn gốc xuất xứ hóa chất.

3. Hằng năm, cơ quan chuyên môn quản lý hoạt động hóa chất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương về các thông tin khai báo hóa chất tại địa phương.

4. Chính phủ quy định Danh mục hóa chất phải khai báo. Bộ Công thương quy định biểu mẫu khai báo hóa chất quy định tại Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3110/BCT-HC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 10/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3110/BCT-HC

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195433