• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính sách tinh giản biên chế


 

Công văn 3121/LĐTBXH-TCCB năm 2019 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 3121/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3121/LĐTBXH-TCCB
V/v thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. Ngày 24/9/2018, Bộ Nội vụ có Công văn số 4747/BNV-TCBC hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện các văn bản trên, Bộ yêu cầu:

1. Đối với Thủ trưởng đơn vị

- Phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị để biết và thực hiện.

- Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 /11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP , chỉ đạo việc rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế, lập dự toán kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế và gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt theo quy định:

- Hồ sơ đề nghị Bộ thẩm định phê duyệt, gồm:

+ Văn bản đề nghị;

+ Kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của đơn vị;

+ Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Đề án tinh giản biên chế của đơn vị; Biên bản họp Hội đồng (có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng);

+ Danh sách các đối tượng tinh giản biên chế (kèm theo giải trình rõ lý do tinh giản biên chế đối với từng trường hợp) theo mẫu biểu 1a, 1b, 1c, 1d, biểu 2 quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

+ Hồ sơ cá nhân đề nghị giải quyết (theo mục 3 Công văn số 3203/LĐTBXH- TCCB ngày 11/8/2015 của Bộ về thực hiện chính sách tinh giản biên chế).

- Thời hạn gửi danh sách thực hiện tinh giản biên chế của 06 tháng đầu năm chậm nhất ngày 31/11 của năm liền kề; 06 tháng cuối năm chậm nhất ngày 31/5 hàng năm.

- Kinh phí thực hiện: Đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế và được tổng hợp vào cùng dự toán ngân sách hàng năm, gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính). Điều 5 Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Lưu ý: Hàng năm đơn vị phải lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và lập dự toán gửi về Bộ theo đúng quy định, nếu đơn vị không có danh sách và dự toán kinh phí, Bộ sẽ không xem xét, thẩm định.

- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tính chính xác của từng trường hợp tinh giản biên chế, đề xuất kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế đảm bảo đúng hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và đúng quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp đề xuất thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn thì bị xem xét, xử lý theo quy định.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

- Hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ; thẩm định và tổng hợp danh sách các trường hợp đủ điều kiện tinh giản biên chế, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để thẩm định và tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; trình Hội đồng thẩm định đề án tinh giản biên chế của Bộ theo quy định.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính kết quả tinh giản biên chế.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Thẩm định, tổng hợp kinh phí dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ; căn cứ dự toán tinh giản biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, trình Bộ phương án phân bổ và giao dự toán hàng năm thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho từng đơn vị có đối tượng tinh giản.

- Chịu trách nhiệm thẩm định kinh phí tinh giản biên chế đối với từng trường hợp của các đơn vị thuộc Bộ.

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện thanh, quyết toán kinh phí tinh giản biên chế theo quy định.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính việc thực hiện quyết toán kinh phí tinh giản biên chế theo quy định.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo bộ theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- TV HĐTĐ đề án TGBC của Bộ;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3121/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 31/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3121/LĐTBXH-TCCB

32

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453843