• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 3137/BKHĐT-TH năm 2015 hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 3137/BKHĐT-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3137/BKHĐT-TH
V/v hướng dẫn bổ sung báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành trung ương và địa phương) căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15 tháng 8 năm 2014 báo cáo tình hình và dự kiến các giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, trong đó báo cáo bổ sung một số nội dung theo các phụ lục kèm theo như sau:

1. Báo cáo danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 theo các thời điểm nghiệm thu khối lượng thực hiện như sau:

a) Có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trước ngày 01 tháng 01 năm 2015.

b) Có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 5 năm 2015.

c) Chưa có biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2015.

2. Dự kiến phương án và lộ trình thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo từng nguồn vốn và các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công.

Đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương chuẩn bị báo cáo các nội dung về nợ đọng xây dựng cơ bản theo các quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg nêu trên, văn bản số 5318/BKHĐT-TH và các nội dung hướng dẫn bổ sung tại văn bản này, báo cáo cấp có thẩm quyền và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đường văn bản (2 bản) và theo thư điện tử thktqd@mpi.gov.vn và Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Lãnh đạo Bộ;
- Ban quản lý các KKT, KCN;
- Sở KH&ĐT;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (5 bản).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO

(Kèm theo văn bản số 3137/BKHĐT-TH ngày 22 tháng 5 năm 2015)

1. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước báo cáo:

- Biểu mẫu số 1: Tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 3: Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (vốn trong nước) có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 5: Danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 6: Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ... có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 (đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nếu có nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước,... báo cáo mỗi nguồn vốn thành một biểu riêng).

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo:

- Biểu mẫu số 2: Tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 4: Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 5: Danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.

- Biểu mẫu số 6: Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ... có nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 (đề nghị các tỉnh, thành phố Trung ương nếu có nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay của ngân sách địa phương, ... báo cáo mỗi nguồn vốn thành một biểu riêng).

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3137/BKHĐT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 22/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3137/BKHĐT-TH

528

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278876