• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Công văn 3146/BVHTTDL-DSVH năm 2017 về triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 3146/BVHTTDL-DSVH
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3146/BVHTTDL-DSVH
V/v triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá tr DSVHPVT Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 02 tháng 4 năm 2017, tại Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được tổ chức ở tỉnh Nam Định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã công bố Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt” (giai đoạn 2017-2022).

Nhằm thực hiện cam kết của quốc gia với UNESCO, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố có di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt” chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình hành động để triển khai và thực hiện nghiêm túc Chương trình, nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này trên địa bàn địa phương nói riêng và cả nước nói chung./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, DSVH, HTP.135.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ THỰC HÀNH TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ CỦA NGƯỜI VIỆT
(Giai đoạn 2017-2022)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng công bố và kêu gọi các Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan hữu quan, cộng đồng các địa phương là chủ thể của di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt và nhân dân cả nước cùng thực hiện Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quý giá này, với những nội dung sau đây:

1. Tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt và các tập quán, nghi lễ, lễ hội truyền thống tốt đẹp gắn với di sản; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tinh thần hòa hp dân tộc và trân trọng vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng.

2. Tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt trong cộng đồng; khuyến khích những nghệ nhân hát văn cao tui truyền dạy những bài bản cổ cho thế hệ trẻ; tăng cường các hình thức giáo dục phù hợp trong và ngoài trường học.

3. Tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; có chính sách, khen thưởng và phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo vệ, trao truyền những giá trị văn hóa của di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu tam phủ của người Việt.

4. Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản, đồng thời ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi, làm sai lệch di sản và có tác động tiêu cực tới đời sống cộng đồng, xã hội.

5. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt dưới nhiều hình thức tới công chúng trong và ngoài nước, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo, hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương có di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia này, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các địa phương có di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt xây dựng đề án chi tiết cho giai đoạn 2017 - 2022 nhằm cụ thể hóa những nội dung của Chương trình hành động quốc gia để di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mu Tam phủ của người Việt có những đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và sự đa dạng văn hóa của nhân loại./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3146/BVHTTDL-DSVH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 25/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3146/BVHTTDL-DSVH

484

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365193