• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống rửa tiền


 

Công văn 3148/BTNMT-TTr năm 2016 thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Công văn 3148/BTNMT-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3148/BTNMT-TTr
V/v thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và các Văn bản hướng dn thi hành, ngày 05 tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn s 3226/NHNN-TTGSNH gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Theo quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 26 Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật phòng, chng rửa tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các đối tượng báo cáo thực hiện một hoặc một s hoạt động sau: Kinh doanh dịch vụ quản lý đất đai môi giới mua bán, chuyển giao quyền sử dụng đất.

Đ trin khai Luật phòng, chống rửa tiền, Bộ Tài nguyên và Môi trường đ nghị UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đối tượng báo cáo thuộc quyn quản lý của UBND các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tin và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyn Mục đích sử dụng đất, cấp giy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự phi hợp của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (để b/c);
- Bộ trưng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Lưu: VT, TTr, P
1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ, ngành khác
...

7. Các Bộ, ngành khác quy định tại Điều này là các Bộ, ngành quản lý các đối tượng báo cáo được nêu tại Khoản 3, 4 Điều 4 của Luật phòng, chống rửa tiền, bao gồm:
...

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các đối tượng báo cáo thực hiện một hoặc một số hoạt động sau: Kinh doanh dịch vụ quản lý đất đai, môi giới mua bán, chuyển giao quyền sử dụng đất;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3148/BTNMT-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 01/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Về thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có chỉ đạo như sau:

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền và gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ thông qua việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Công văn 3148/BTNMT-TTr được ban hành ngày 01/08/2016.

Từ khóa: Công văn 3148/BTNMT-TTr

375

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
319901