• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Kinh doanh dịch vụ logistics

Công văn 3150/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ logistic tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 3150/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/CT-TTHT
V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT của dự án.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay
(Địa chỉ: Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội; MST: 0104960269)

Trả lời công văn số 119/2017/ASG ngày 07/12/2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay (sau đây gọi tắt là Công ty ASG) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại Điểm b, khoản 7 Điều 5 quy định như sau:

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh tài sản điều chuyn phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định..."

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị đnh s 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Tại Điểm c, khoản 3 Điều 11 quy định về khai thuế GTGT như sau:

“c) ...Trường hợp người nộp thuế dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đ thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ s sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã s thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tt các thủ tục

+ Tại Điểm b2, khoản 2.15 Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn, chng từ đối với tài sản điều chuyển:

“...Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyn phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.”

Căn cứ quy định trên, Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay (ASG) trực tiếp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ logistic tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng. Trường hợp Công ty ASG thành lập Chi nhánh của Công ty hạch toán độc lập tại Bắc Ninh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế (Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh).

Công ty ASG thực hiện bàn giao Dự án Khu dịch vụ logistic tại Khu công nghiệp Yên Phong đã hoàn thành là tài sản của Công ty cho Chi nhánh quản lý và khai thác thì khi bàn giao tài sản Công ty phải lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu kèm theo và liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).
(6; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3150/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3150/CT-TTHT

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376057