• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3160/UBND-KT năm 2020 về tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Công văn 3160/UBND-KT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3160/UBND-KT
V/v tiếp tc giải quyết kp thi các khó khăn, vướng mắc ca doanh nghiệp do nh hưởng bởi dịch Covid-19

Bình Thuận, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: S Kế hoạch và Đầu tư.

Xét báo cáo của S Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3530/SKHĐT- HTDN ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc báo cáo kết qutr li kiến ngh cho Hiệp hội doanh nghiệp đến tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh có ý kiến như sau:

Giao S Kế hoạch và Đầu tư tiếp tc chủ động, phi hợp tốt với các s ngành và địa phương trả li, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh do nh hưng ca dịch Covid-19 trong thời gian tới và báo cáo Ủy ban nhân dân tnh theo quy đnh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh Lương Văn Hải;
- Lưu: VT, KT.
Thường.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Hải

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3160/UBND-KT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Lương Văn Hải
Ngày ban hành: 20/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3160/UBND-KT

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451781