• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật đo đạc và bản đồ

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Công văn 317/BTC-NSNN năm 2016 về kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 317/BTC-NSNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/BTC-NSNN
V/v kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 2394/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và phân bkinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp, Bộ Tài chính thông báo kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty nông lâm nghiệp như sau:

- Tổng kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương là 5.895 triệu đồng;

- Kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ phân bổ đợt 1 năm 2015 là 1.360 triệu đồng;

- Kinh phí ngân sách trung ương còn phải hỗ trợ ngân sách địa phương là 4.535 triệu đồng.

Bộ Tài chính thông báo bổ sung có mục tiêu năm 2015 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh 1.360 triệu đồng kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp. Đề nghị y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, ưu tiên kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp (phần ngân sách địa phương bảo đảm), ứng ngân sách địa phương và chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp ứng kinh phí phần ngân sách trung ương chưa bố trí đủ để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tỉnh Bắc Giang;
- KBNN Bắc Giang;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 317/BTC-NSNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 08/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 317/BTC-NSNN

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327824