• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình


 

Công văn 3186/VPCP-NN năm 2020 về tổ chức tổng kết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3186/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3186/VPCP-NN
V/v tổ chức tổng kết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2229/BNN-KTHT ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg , và tại Công văn số 2181/BC-BNN-KTHT ngày 25 tháng 3 năm 2020 báo cáo tổng kết thực hiện bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg và đề xuất nhiệm vụ chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Để góp phần đảm bảo thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng ý không tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 như đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2229/BNN-KTHT nêu trên.

2. Để đảm bảo tiến độ tổng kết Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg như được giao, đồng ý tiến hành tổng kết thông qua hình thức hoàn thiện hồ sơ báo cáo tổng kết như đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2229/BNN-KTHT nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan để lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện nội dung báo cáo tại Công văn số 2181/BC-BNN-KTHT ngày 25 tháng 3 năm 2020. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất nội dung bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng, cho giai đoạn tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 4 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, QP, TN&MT;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02). VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3186/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3186/VPCP-NN

320

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440892