• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

Công văn 32/KCHT năm 2020 về Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang do Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông ban hành

Tải về Công văn 32/KCHT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VỤ KẾT CẤU HẠ TẦNG GT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KCHT
V/v trả lời công dân gửi qua hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ

Vụ KCHT nhận được Văn bản số 21/VP-KSTTHC ngày 21/01/2020 ca Văn phòng Bộ GTVT v việc trả lời câu hỏi của công dân gửi qua pakn.dichvucong.gov.vn với nội dung câu hỏi như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 25/9/2015 của Bộ GTVT quy định: khoảng cách từ chân cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện đến chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của cột (tính từ mặt đất tại chân đến đỉnh cột) và không được nhỏ hơn 5m. Kiến nghị: VPCP và Bộ GTVT xem xét lại khoảng cách an toàn từ chân cột đường dây tải điện tối thiu là bao nhiêu mét đối với từng cấp điện áp đ đảm bảo an toàn chứ không nên quy định chung là 1,3 lần chiều cao cột, điều này không có ý nghĩa thực tế và gây mất thời gian thỏa thuận với các đơn vị quản lý đường bộ trong trường hợp cột điện nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ rất lớn nhưng vướng quy định 1,3 lần chiều cao cột.

Sau khi nghiên cứu, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định:

- Điều 15: Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ, ...

- Điều 23: Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang được quy định như sau: Đi với công trình cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện, tính từ chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào đến chân cột tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của cột và không được nhỏ hơn 05 mét. Các trường hợp khác, do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.”

- Điều 26: Sử dụng đất dành cho đường bộ được quy định như sau:

1. Đất dành cho đường bộ chỉ dành để xây dựng công trình đường bộ, sử dụng và khai thác để phục vụ cho mục đích an toàn giao thông vận tải đường bộ, trừ một số công trình thiết yếu không thể b trí ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ.

2. Việc xây dựng một số công trình thiết yếu trong phạm vi đt dành cho đường bộ phải bảo đảm khai thác an toàn công trình đường bộ và chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau: a) Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng; b) Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể b trí ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ.

2. Theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP , phạm vi đất dành cho đường bộ chỉ dành để xây dựng công trình đường bộ để phục vụ cho mục đích an toàn giao thông vận tải đường bộ trừ trường hợp công trình thiết yếu có yêu cầu đặc biệt v kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi hành lang an toàn đường bộ.

Về nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang được quy định tại Điều 23 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT , Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ GTVT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ phải đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật cao hơn (Hiến pháp, Luật, Nghị định); không thể quy định khác với quy định tại Điều 3 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Vụ KCHT GT về việc trả lời câu hỏi của công dân gửi qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời để Văn phòng Bộ tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KCHT (3).

KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Khắc Điệp

 

Điều 3. Nguyên tắc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ

1. Mỗi tuyến đường bộ được đặt tên hoặc số hiệu.

2. Các tuyến đường bộ xây dựng mới được đặt tên hoặc số hiệu theo quy định của Nghị định này; việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và công tác quản lý đường bộ.

3. Điểm đầu, điểm cuối của quốc lộ, đường cao tốc được đặt theo hướng Bắc - Nam hoặc Đông - Tây hoặc từ Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi các trung tâm hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điểm đầu, điểm cuối của đường tỉnh, đường huyện được xác định theo hướng như quy định đối với quốc lộ hoặc từ trung tâm hành chính tỉnh đến thị xã, thị trấn hoặc từ quốc lộ đến trung tâm hành chính tỉnh, trung tâm hành chính huyện, thị xã, thị trấn.

4. Các đường đã được đặt tên hoặc số hiệu đường bộ và xác định điểm đầu, điểm cuối trước khi Nghị định này có hiệu lực thì giữ nguyên như cũ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 23. Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang

Đối với công trình cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện, tính từ chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào đến chân cột tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của cột và không được nhỏ hơn 05 mét. Các trường hợp khác, do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang đối với công trình thiết yếu
...

2. Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang đối với cột của công trình thiết yếu (nằm trong hoặc ngoài hành lang an toàn đường bộ) phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu như sau:

a) Khoảng cách từ chân cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện đến chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của cột (tính từ mặt đất tại chân cột đến đỉnh cột) và không được nhỏ hơn 5 mét;

*Khoản này được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư 35/2017/TT-BGTVT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
...
2. Sửa đổi, bổ sung tên, khoản 2, khoản 4 Điều 7 như sau:
...
b) Sửa đổi khoản 2 Điều 7 như sau:

2. Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang đối với cột của công trình thiết yếu phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu như sau:

a) Khoảng cách từ chân cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện đến chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;*

*Tên điều này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 35/2017/TT-BGTVT

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
...
2. Sửa đổi, bổ sung tên, khoản 2, khoản 4 Điều 7 như sau:

a) Sửa đổi tên Điều 7 như sau:

“Điều 7. Khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang và chiều sâu đối với công trình thiết yếu”*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/KCHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông   Người ký: Bùi Khắc Điệp
Ngày ban hành: 03/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 32/KCHT

81

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441000