• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật Hình sự

 

Công văn 3221/VKSTC-V14 năm 2019 về áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 3221/VKSTC-V14
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3221/VKSTC-V14
V/v áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 353 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Viện trưởng VKS quân sự trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Cục I;
- Viện trưởng các VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong quá trình triển khai thi hành BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao (Vụ 14) đã nhận được nhiều văn bản thỉnh thị đề nghị giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 353 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vụ 14, VKSND tối cao thấy rằng quy định về tham ô tài sản trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước là quy định mới của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có tác động lớn đến việc giải quyết các vụ án hình sự của cơ quan thẩm quyền. Do vậy, cần có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về vấn đề này. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 41/2017/QH14 và Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì thẩm quyền hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử các điều, khoản, điểm trong BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thuộc trách nhiệm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân tối cao. Vụ 14 đã tổng hợp những vướng mắc nêu trên để sớm tham mưu, trình lãnh đạo VKSND tối cao có văn bản kiến nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn.

Trong khi chờ hướng dẫn chính thức của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát các cấp cần chủ động phối hợp, thống nhất với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp để giải quyết đối với từng vụ án, vụ việc cụ thể; trường hợp chưa thống nhất hoặc có quan điểm khác nhau thì báo cáo cấp ủy địa phương để có chỉ đạo chung.

Trên đây là ý kiến của Vụ 14 về áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 353 của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), kính gửi các đơn vị, VKSND các cấp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);
- Các đ/c PVT VKSNDTC (để b/c);
- Lưu: VT, V14.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC
Hoàng Thị Quỳnh Chi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3221/VKSTC-V14   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Hoàng Thị Quỳnh Chi
Ngày ban hành: 23/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3221/VKSTC-V14
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439320