• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

 

Công văn 3232/BKHĐT-QLKTTW năm 2020 về việc miễn giảm các trình tự, thủ tục khi gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 3232/BKHĐT-QLKTTW
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3232/BKHĐT-QLKTTW
V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty c phn Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên hải
(Đ/c: Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đồng Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 3277/VPCP-KSTT ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Văn phòng Chính phchuyển kiến nghị của Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải về việc miễn giảm các trình tự, thủ tục khi gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 của Luật Doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Về thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp quy định:

“2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”

Căn cứ quy định trên thì công ty và cổ đông có liên quan có quyền lựa chọn một phương thức hoặc kết hợp đồng thời các phương thức trên để tổ chức họp và tham dự biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Thực tế, một số công ty đã áp dụng quy định nêu trên và ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức thành công họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông t
in điện tử Chính phủ (để đăng ti);
- Cục QLĐKKD;
- Lưu: VT, QLKTT
W.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
...

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 140. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông
...

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3232/BKHĐT-QLKTTW   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Đức Tâm
Ngày ban hành: 19/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3232/BKHĐT-QLKTTW

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445530