• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Công văn 3237/BVHTTDL-PC năm 2014 về tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 3237/BVHTTDL-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3237/BVHTTDL-PC
V/v tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo thẩm quyền từ ngày 30/10/2013 đến nay còn hiệu lực thi hành có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Kết quả tự kiểm tra và bản sao văn bản đề nghị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Pháp chế), địa chỉ: số 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 30/9/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, NO(130).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3237/BVHTTDL-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 17/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3237/BVHTTDL-PC

472

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250421