• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Dự án ODA

 

Công văn 3243/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3243/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3243/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT dự án ODA

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty CP. FIRST QUALITY MANAGEMENT.

Trả lời công văn số 17032014/FQM-CA ngày 17/3/2014 của Công ty CP. FIRST QUALITY MANAGEMENT (FQM) đề nghị được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Căn cứ Khoản 6 Điều 18 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

Tại khoản IV của bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính và Bộ năng lượng hợp chủng quốc Hoa Kỳ (DOE) về hợp tác nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ có ghi: “Các Bên hiểu rằng DOE và các cơ quan thực hiện do cơ quan này chỉ định không phải nộp bất kỳ khoản thuế nhập khẩu, thuế hoặc các khoản phí khác đối với thiết bị, các vật liệu, đào tạo và dịch vụ được cung cấp theo bản ghi nhớ này”.

Căn cứ văn bản số 430/VPCP-QHQT ngày 5/5/2009 của Văn Phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến:

“5. Đồng ý về nguyên tắc miễn các loại thuế, phí liên quan tới việc nhập khẩu các thiết bị, phương tiện và nguyên liệu soi chiếu tiếp nhận từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ theo Biên bản ghi nhớ liên quan tới hợp tác nhằm ngăn chặn việc buôn bán bất hợp pháp nguyên liệu hạt nhân và phóng xạ khác”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và thực hiện cam kết tại khoản IV của Bản ghi nhớ về thuế giữa Bộ Tài chính và Bộ năng lượng hợp chủng quốc Hoa Kỳ (DOE) về hợp tác nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ, trường hợp Công ty CP. FIRST QUALITY MANAGEMENT là nhà thầu Việt Nam được DOE chỉ định và đã được cơ quan hải quan xác nhận thì không phải nộp bất kỳ khoản thuế nhập khẩu, thuế hoặc các khoản phí khác đối với thiết bị, các vật liệu, đào tạo và dịch vụ được cung cấp và Công ty được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến dự án.

Đề nghị Công ty CP. FIRST QUALITY MANAGEMENT liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến thiết bị, các vật liệu, đào tạo và dịch Vụ được cung cấp dự án theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và hướng dẫn tại nội dung công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP. FIRST QUALITY MANAGEMENT được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ: PC, CST, QLN&TCĐN (BTC);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.11

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT
...
6. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:

a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hoá, dịch vụ đó.

Ví dụ 52: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng.

Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...
3. Thực hiện các điều ước quốc tế:

Trường hợp tại điều ước quốc tế (kể cả điều ước quốc tế về ODA) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có qui định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA cụ thể, khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ODA đó thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Thực hiện các điều ước quốc tế

Trường hợp điều ước quốc tế (kể cả điều ước quốc tế về ODA, vốn vay ưu đãi) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA, vốn vay ưu đãi cụ thể, khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ODA, vốn vay ưu đãi đó thực hiện theo các điều ước quốc tế đã ký kết.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3243/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 13/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3243/TCT-KK

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244244