• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3244/TCT-HTQT năm 2015 hướng dẫn trường hợp xử lý hồ sơ hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3244/TCT-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3244/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế đối với thu nhập từ lãi tiền vay.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4666/CT-KT2 ngày 13/7/2015 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn trường hợp xử lý hồ sơ hoàn thuế của công ty TNHH cáp điện và hệ thống LS Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 (Phạm vi áp dụng), Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Hàn Quốc quy định:

“Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước ký kết.”

Theo quy định nêu trên, Hiệp định giữa Việt Nam - Hàn Quốc chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam (hoặc Hàn Quốc) hoặc của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Như vậy, trường hợp Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc tại Singapore không phải là đối tượng cư trú của Hàn Quốc thì không thuộc đối tượng được áp dụng Hiệp định giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Do đó, thu nhập từ lãi tiền vay của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc tại Singapore thu được từ việc thực hiện Hợp đồng vay vốn với Công ty LS Việt Nam sẽ phải chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước ký kết

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3244/TCT-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 12/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3244/TCT-HTQT

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287129