• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam


 

Công văn 3268/VPCP-CN năm 2019 dự thảo Nghị quyết thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo 53-TB/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3268/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3268/VPCP-CN
V/v dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện NQ13/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành TW khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53-TB/TW ngày 30 tháng 3 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành TW khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, TC, GTVT, CT, TT&TT, VH-TT&DL, GD&ĐT, NN&PTNT, Y tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, PL, KGVX, TH, VPBCS;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3268/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 23/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3268/VPCP-CN

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
413479