• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 3277/SXD-QLXD năm 2015 hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Thông tư 01/2015/TT- BXD

Tải về Công văn 3277/SXD-QLXD
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3277 /SXD-QLXD
V/v hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Thông tư số 01/2015/TT- BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

Cần Thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 2156/BXD-KTXD ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 4887/UBND-XDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc công bố hệ số điều chỉnh mức lương trong thời gian lập lại bộ đơn giá xây dựng;

Sở Xây dựng hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo mức lương quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và giá nhiên liệu tại thời điểm tháng 10 năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

1. Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ:

a. Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ được lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= 0.985.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ được lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC= 0.905.

2. Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ:

a. Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ được lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= 0.916.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ được lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC= 0.892.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình chủ đầu tư đã thực hiện phê duyệt dự toán công trình và đã tổ chức đấu thầu hoặc đã ký kết hợp đồng với hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày ký Công văn hướng dẫn này thì chủ đầu tư tiếp tục áp dụng đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Sở Xây dựng.

2. Kể từ ngày ký Công văn hướng dẫn này, các dự án đầu tư xây dựng công trình chủ đầu tư đã thực hiện phê duyệt dự toán công trình nhưng chưa tổ chức đầu thầu hoặc chưa ký kết hợp đồng đối với trường hợp chỉ định thầu thì chủ đầu tư tự tổ chức lập, thẩm định điều chỉnh và phê duyệt lại dự toán theo Công văn hướng dẫn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Xây dựng để được xem xét, hỗ trợ. Trường hợp ngoài chức năng, nhiệm vụ, Sở Xây dựng tổng hợp, kiến nghị đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng hướng dẫn giải quyết ./.

 


Nơi nhận: 
- UBND TP Cần Thơ (thay b/c);
- UBND các quận, huyện;
- Các BQLDA thành phố, quận, huyện;
- Ban QLDA ODA;
- Phòng Quản lý đô thị các quận;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- Ban giám đốc Sở;
- Các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng;
- Lưu : VT; P.QLXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Dược

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3277/SXD-QLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Nguyễn Tấn Dược
Ngày ban hành: 27/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình là nội dung được quy định tại Công văn 3277 /SXD-QLXD do Sở Xây dựng tỉnh cần Thơ ban hành.

Hệ số điều chỉnh KĐCNC = 0.985 nhân với bộ đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 94/QĐ-SXD là chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ.

Hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 0.905 nhân với bộ đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 94/QĐ-SXD là chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ.

Hệ số điều chỉnh KĐCNC = 0.916 nhân với bộ đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 94/QĐ-SXD là chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ.

Hệ số điều chỉnh KĐCMTC = 0.892 nhân với bộ đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 94/QĐ-SXD là chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ.

Công văn 3277 /SXD-QLXD được ban hành ngày 27/10/2015.

Từ khóa: Công văn 3277/SXD-QLXD

2.141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295745