• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 3279/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3279/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3279/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Công ty TNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng.
(Địa chỉ: Lô 109, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0515/VH-CV ngày 2/6/2015 của Công ty TNHH Hóa chất và môi trường Vũ Hoàng về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 0515/VH-CV nêu trên thì Công ty đã có công văn hỏi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và Cục Thuế đã có công văn số 3257/CT-TTHT ngày 6/9/2014 trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng năm 2014. Tại công văn số 0515/VH-CV nêu trên, Công ty cho rằng nội dung trả lời tại công văn của Cục Thuế vẫn chưa được rõ, tuy nhiên Công ty không nêu rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dự án đầu tư của doanh nghiệp, điều kiện ưu đãi thuế TNDN của doanh nghiệp đang được hưởng của dự án ban đầu và không gửi kèm hồ sơ có liên quan. Do đó, Tổng cục Thuế chưa có đy đủ cơ sở đ hướng dẫn cụ thể vướng mắc của Công ty.

Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng và đầu tư thường xuyên đã được quy định cụ thể tại các Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các quy định về thuế có liên quan và hồ sơ thực tế của Công ty TNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng đ hướng dẫn Công ty xác định cụ thể ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp với quy định. Trường hợp nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể kèm hồ sơ có liên quan (nếu có), đồng thời đề xuất quan điểm xử lý để Tổng cục Thuế xem xét trình các cấp có thẩm quyền trả lời theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng biết./.

(Tài liệu gửi kèm: bản chụp công văn số 0515/VH-CV ngày 2/6/2015 của Công ty TNHH Hóa chất và môi trường Vũ Hoàng)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3279/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 13/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3279/TCT-CS

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287762