• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3287/TCT-HTQT năm 2013 hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 3287/TCT-HTQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3287/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Pháp.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Ngân hàng Credit Agricole Corporate and Investment Bank.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn ngày 25/7/2013 của Ngân hàng Credit Agricole Corporate and Investment Bank (Ngân hàng CACIB France) về việc hướng dẫn thuế đối với lãi tiền vay theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp (Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Hiệp định không có điều khoản riêng về thu nhập lãi tiền vay, nên các khoản thu nhập từ lãi tiền vay của Ngân hàng CACIB France thu được từ các khoản cho vay được mua lại từ Chi nhánh CACIB HCM nêu tại công văn số 2618/NHNN-TTGSNH ngày 16/4/2013 của Ngân hàng Nhà nước được coi là loại thu nhập khác và thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 20-Thu nhập khác.

Điều 20-Thu nhập khác Hiệp định quy định:

"1. Những khoản thu nhập của một đối tượng cư trú của một Nước ký kết, bất kể phát sinh ở đâu, không được đề cập đến tại các điều khoản trên của Hiệp định này sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước này.

2. Các quy định của khoản 1 sẽ không áp dụng đối với những thu nhập khác với những thu nhập từ bất động sản đã được quy định tại khoản 2 Điều 6, nếu đối tượng hưởng các thu nhập loại này là đối tượng cư trú của một Nước ký kết tiến hành một hoạt động công nghiệp hay thương mại tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú đóng tại đó, hoặc tiến hành tại nước ký kết kia các dịch vụ cá nhân độc lập thông qua một cơ sở cố định đóng tại đó, và nếu quyền hoặc tài sản làm phát sinh các khoản thu nhập này có quan hệ thực tế với cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định này. Trong trường hợp này, các quy định tại điều 7 hoặc điều 13, tùy từng trường hợp, sẽ được áp dụng".

Theo quy định tại khoản 1, thu nhập từ lãi tiền vay của Ngân hàng CACIB France (với tư cách là người cho vay, đối tượng thực hưởng khoản lãi tiền vay và đối tượng cư trú thuế của Pháp) phát sinh sau thời điểm mua lại các khoản cho vay được mua lại từ Chi nhánh CACIB-HCM nêu tại công văn số 2618/NHNN-TTGSNH ngày 16/4/2013 của Ngân hàng Nhà nước và phù hợp với pháp luật Việt Nam sẽ chỉ bị đánh thuế tại Pháp; nghĩa là được miễn thuế tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2, nếu thu nhập từ lãi tiền vay như nêu trên của Ngân hàng CACIB France được thực hiện thông qua hoặc liên hệ thực tế với một cơ sở thường trú của Ngân hàng CACIB France tại Việt Nam thì các quy định của khoản 1 sẽ không được áp dụng; nghĩa là thu nhập từ lãi tiền vay này sẽ bị đánh thuế tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo Ngân hàng CACIB France biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, Vụ DNL, Vụ PC, Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh

 

Điều 20. Thu nhập khác

1. Những khoản thu nhập của một đối tượng cư trú của một Nước ký kết, bất kể phát sinh ở đâu, không được đề cập đến tại các điều khoản trên của Hiệp định này sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước này.

2. Các quy định của khoản 1 sẽ không áp dụng đối với những thu nhập khác với những thu nhập từ bất động sản đã được qui định tại khoản 2 của điều 6, nếu đối tượng hưởng các thu nhập loại này là đối tượng cư trú của một Nước ký kết tiến hành một hoạt động công nghiệp hay thương mại tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú đóng tại đó, hoặc tiến hành tại Nước ký kết kia các hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập thông qua một cơ sở cố định đóng tại đó, và nếu quyền hoặc tài sản làm phát sinh các khoản thu nhập này có quan hệ thực tế với cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định này. Trong trường hợp này, các quy định tại điều 7 hoặc điều 13, tùy từng trường hợp, sẽ được áp dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3287/TCT-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3287/TCT-HTQT

415

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209690