• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Công văn 3314/BVHTTDL-TV năm 2017 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 3314/BVHTTDL-TV
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3314/BVHTTDL-TV
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/S Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15 tháng 3 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 329/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi chung là Đề án). Đviệc triển khai Đề án đạt hiệu quả đáp ng các mục tiêu thực hiện được nhiệm vụ đã đặt ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị SVăn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa và Thể thao các tỉnh/ thành tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phê duyệt.

Một số lưu ý khi xây dựng kế hoạch triển khai Đề án:

- Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cần phải bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Kế hoạch triển khai phải được chi tiết theo các giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Mỗi địa phương có thể xác định các chỉ tiêu cụ thể của mình.

- Chỉ đạo các thư viện trên địa bàn tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phê duyệt, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai thực hiện Đề án đ tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cho đến nay mới có 9/63 tỉnh/thành gửi kế hoạch triển khai Đề án (có danh sách gửi kèm). Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/SVăn hóa và Thể thao tỉnh/thành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt và gửi về Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch (qua Vụ Thư viện), địa chỉ 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng (để báo cáo);
- Thứ trưng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
- Thư viện các tnh/thành (để biết và phi hợp);
- Lưu: VT, TV, TĐ. 135.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN
Vũ Dương Thúy Ngà

 

DANH SÁCH

CÁC TNH GỬI KHOẠCH TRIỂN KHAI Đ ÁN

TT

Tên tỉnh

Nội dung

Ngày nhận

1

Khánh Hòa

KH triển khai

23/5

2

Lâm Đồng

KH triển khai

23/5

3

Phú Yên

KH triển khai

07/6

4

Kon Tum

KH triển khai

08/6

5

Đắc Nông

KH triển khai

15/6

6

Đồng Nai

KH triển khai

15/6

7

Ninh Thuận

KH triển khai

15/6

8

Bình Thuận

KH triển khai

05/7

9

Hà Giang

KH triển khai

18/7

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3314/BVHTTDL-TV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Vũ Dương Thúy Ngà
Ngày ban hành: 04/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3314/BVHTTDL-TV

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368853