• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3327/TCHQ-TXNK năm 2015 về kết quả phân tích, giám định mặt hàng dây thép dự ứng lực do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3327/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3327/TCHQ-TXNK
V/v kết quả phân tích, giám định

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Đà Nẵng;
- Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 78/CV-QNEC ngày 30/3/2015 của Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam về việc kết quả giám định chuyên ngành khác với kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại Đà Nẵng đối với mặt hàng dây thép dự ứng lực đăng ký tại tờ khai số 100155231851/A12 ngày 3/10/2014 tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng, (có Thông báo kết quả phân tích số 150/TB-PTPL ngày 16/10/2014) và tại tờ khai số 100203588810/A12 ngày 17/11/2014 tại Chi cục Hải quan cảng Đà Nẵng (có Thông báo kết quả phân tích số 197/TB-PTPL ngày 8/12/2014). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 11 Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan thì:

Nếu kết quả giám định khác với kết quả phân tích, đơn vị yêu cầu phân tích có văn bản trao đổi với đơn vị phân tích liên quan để đơn vị phân tích có trách nhiệm làm rõ kết quả phân tích. Trong trường hợp vượt quá phạm vi thẩm quyền xử lý khác nhau về kết quả giám định và kết quả phân tích, đơn vị phân tích báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Hải quan để có xử lý tiếp theo.

Đề nghị Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Đà Nẵng và Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng đối chiếu với quy định dẫn trên để xử lý vướng mắc cho Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam (xin gửi kèm theo hồ sơ số 78/CV-QNEC nêu trên). Báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/5/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Đà Nẵng và Chi cục Hải quan Cảng Đà Nẵng biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Trung tâm PTPLHHXNK;
- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam; (KCN Thuận Yên, Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 11. Kết quả phân tích
...
4. Trường hợp Tổng cục Hải quan ra Thông báo kết quả phân loại trên cơ sở sử dụng kết quả phân tích nhưng doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị được giám định lại thì:

- Đơn vị yêu cầu phân tích phải xác định rõ những lý do của doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích này.

- Đơn vị yêu cầu phân tích gửi văn bản đề nghị đơn vị phân tích liên quan giải quyết cho doanh nghiệp nhận lại một phần mẫu còn đang được lưu theo quy định tại đơn vị phân tích, để làm thủ tục giám định.

- Nếu kết quả giám định khác với kết quả phân tích, đơn vị yêu cầu phân tích có văn bản trao đổi với đơn vị phân tích liên quan để đơn vị phân tích có trách nhiệm làm rõ kết quả phân tích. Trong trường hợp vượt quá phạm vi thẩm quyền xử lý khác nhau về kết quả giám định và kết quả phân tích, Đơn vị phân tích báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Hải quan để có xử lý tiếp theo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3327/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3327/TCHQ-TXNK

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271365