• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 3333/BHXH-TCCB năm 2013 về thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cấp phòng và cấp huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 3333/BHXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3333/BHXH-TCCB
V/v thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cấp phòng và cấp huyện

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-BCS ngày 10/8/2012 của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác cán bộ và để đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) như sau:

1. Đối tượng kiểm tra sát hạch

a) Viên chức dự kiến bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, tiếp nhận bổ nhiệm giữ chức vụ:

- Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Giám đốc và Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

b) Các trường hợp cán bộ quản lý khi bổ nhiệm lại, điều động ngang chức, tiếp nhận ngang chức hoặc giao phụ trách đơn vị thì không phải thực hiện kiểm tra sát hạch.

2. Hình thức, nội dung và thời gian kiểm tra sát hạch

2.1. Hình thức: Kiểm tra viết

2.2. Nội dung kiểm tra sát hạch:

Nội dung câu hỏi kiểm tra sát hạch tập trung vào Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh, của các phòng chức năng và của Bảo hiểm xã hội huyện. Căn cứ vào các nội dung nêu trên, Phòng Tổ chức - Hành chính hoặc Phòng Tổ chức cán bộ (sau đây gọi chung là Phòng Tổ chức cán bộ) xây dựng bộ câu hỏi (từ 15 đến 20 câu), mỗi câu hỏi có quy định số điểm và thời lượng làm bài, trình lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh thông qua và thông báo công khai để các viên chức là đối tượng dự kiến được bổ nhiệm biết và nghiên cứu trước khi tổ chức kiểm tra sát hạch.

2.3. Thời gian kiểm tra sát hạch: Thời gian làm bài kiểm tra sát hạch trong khoảng từ 50 đến 60 phút, tùy theo câu hỏi.

3. Tổ chức kiểm tra sát hạch

3.1. Đề kiểm tra sát hạch: Do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp lựa chọn từ 2 đến 3 câu trong số các câu hỏi kiểm tra sát hạch đã được thông báo công khai.

3.2. Khi kiểm tra sát hạch, Phòng Tổ chức cán bộ giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng Quy chế kiểm tra sát hạch, cử cán bộ coi kiểm tra sát hạch và thực hiện nghiêm túc các quy định của kiểm tra sát hạch.

3.3. Chấm bài kiểm tra sát hạch: Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đề xuất Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cử 02 cán bộ tham gia chấm bài kiểm tra sát hạch; trao đổi để thống nhất đáp án, thang điểm chi tiết trước khi chấm bài; tổng hợp kết quả kiểm tra sát hạch, bàn giao biên bản và kết quả chấm bài kiểm tra sát hạch cho Phòng Tổ chức cán bộ.

4. Xác định điểm kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu

- Cách tính điểm: Bài kiểm tra, sát hạch được chấm theo tổng số điểm được quy định trong các câu hỏi kiểm tra sát hạch.

- Viên chức đạt yêu cầu khi đạt số điểm từ 55% tổng số điểm của các câu hỏi kiểm tra sát hạch trở lên.

5. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ nhu cầu bổ sung cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo và cấp ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh thông qua nhân sự dự kiến bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Phòng Tổ chức cán bộ lên kế hoạch, tổ chức kiểm tra sát hạch và thông báo để viên chức dự kiến được bổ nhiệm tham dự kiểm tra.

- Sau khi viên chức đạt kết quả kiểm tra sát hạch, Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ theo quy định:

+ Đối với chức danh Trưởng Phòng và Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh trình Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, phê duyệt việc bổ nhiệm (kèm theo hồ sơ bổ nhiệm và biên bản kết quả chấm điểm bài kiểm tra sát hạch).

+ Đối với chức danh Phó Trưởng Phòng và Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện, sau khi Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ra quyết định bổ nhiệm theo phân cấp, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kèm theo bản sơ yếu lý lịch, các văn bằng chứng chỉ, quyết định bổ nhiệm và biên bản kết quả chấm điểm bài kiểm tra sát hạch về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để theo dõi, kiểm tra.

Việc kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh được thực hiện kể từ 01/10/2013. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Bảo hiểm xã hội tỉnh phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (10).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3333/BHXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 27/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3333/BHXH-TCCB

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205823