• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 3334/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 về tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 3334/BGDĐT-NGCBQLGD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3334/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v Tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQLGD

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai thực hiện từ năm học 2012 - 2013 và đã đạt được những kết quả tích cực nhất định, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục đặt ra. Ngày 12, 13/7/2018, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; qua đó đánh giá những mặt được, hạn chế, đề xuất giải pháp triển khai, thực hiện tốt hơn công tác bi dưỡng thường xuyên đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành kèm theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiu học và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, để tiếp tục triển khai đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn nữa công tác bồi dưỡng thường xuyên, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT tiếp tục thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, trong đó:

- Nội dung 1 là bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT (có thể linh hoạt về thời gian triển khai thực hiện trong suốt năm học).

- Nội dung 2 là bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát trin giáo dục địa phương theo năm học cùng với nội dung bồi dưỡng của các Chương trình, Dự án (nếu có). Đối với các địa phương gn với các chương trình, dự án thuộc Bộ GDĐT, sau khi hoàn thành nội dung do các Chương trình, Dự án thực hiện, nếu còn thời lượng theo quy định thì tiếp tục thực hiện nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đ tư vn, xây dựng nội dung bồi dưỡng 2 đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương.

- Nội dung 3 là bồi dưỡng tự chọn gắn với kết quả đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng các cấp học, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Năm 2012, Bộ GDĐT đã có Công văn số 8576/BGDĐT-NGCBQLGD gửi các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT), trong đó gửi kèm theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các Vụ, Cục để Sở GDĐT lấy căn cứ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của địa phương. Từ năm 2017, do tình hình thực tế, Bộ GDĐT không gửi kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các Vụ, Cục mà giao quyn chủ động cho các địa phương căn cứ vào tình hình thực tin giáo dục của địa phương để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng.

2. Tài liệu bồi dưỡng:

- Đối với tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên: Bộ đã đăng tải link download bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên trên cng thông tin điện tử Bộ tại địa chỉ: https://moet.gov.vn - Chuyên mục giáo dục và đào tạo - Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Khuyến khích các đơn vị thực hiện biên soạn tài liệu theo hình thức học liệu số nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về việc bồi dưỡng qua mạng.

- Đối với tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục: các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phối hợp với sở giáo dục đào tạo xây dựng tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học, THCS, THPT theo quy định tại khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục trường tiểu học và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

3. Sở GDĐT giao cho một đơn vị thuộc sở đủ năng lực làm đầu mối tham mưu giúp lãnh đạo sở để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo tính ổn định và phát huy hiệu quả công tác bồi dưỡng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục một cách nghiêm túc, khách quan, hiệu qu, thực chất; vận dụng linh hoạt các hình thức đánh giá, như: thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch; vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại t bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề (có sự tham dự, đánh giá của Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn); tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng qua mạng internet (nếu có đủ điều kiện hạ tầng về công nghệ thông tin), vv...Phát huy, khai thác tối đa phần mềm quản lý đã có ở địa phương hoặc chia sẻ phn mm quản lý giữa các địa phương để tăng cường tính khách quan hóa kết quả đánh giá, tránh hình thức trong đánh giá.

5. Các Sở GDĐT nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về Bộ GDĐT (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT) trước ngày 30/6 hàng năm.

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vn đ phát sinh cần trao đổi kịp thời về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục theo địa chỉ: số 35, Đại Cồ Việt, Quận Hai Trưng, Hà Nội, Đ/c Phạm Tun Anh, điện thoại: 0919112266, email: ptanh@moet.gov.vn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo):
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (
để chỉ đạo);
- Các Cục, Vụ, Chương trình, Dự án (để t/h);
- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (để t/h);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Điều 6. Hình thức, tài liệu và kế hoạch thực hiện chương trình
...
2. Tài liệu bồi dưỡng:

CBQL sử dụng tài liệu bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng biên soạn hoặc có thể tự khai thác, sử dụng các tài liệu phù hợp khác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3334/BGDĐT-NGCBQLGD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 07/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3334/BGDĐT-NGCBQLGD

771

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393815