• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 3334/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 3334/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3334/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1530/HQBRVT-TXNK ngày 06/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo về kết quả kiểm tra tại Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ; Các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính (công văn số 1239/BTC-TCHQ ngày 23/01/2013, 4580/BTC-TCHQ ngày 12/4/2013) và Tổng cục Hải quan (công văn số: 2143/TCHQ-TXNK ngày 08/2/2013); Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tại trụ sở Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện như sau:

- Đối với số nguyên phụ liệu nhập SXXK Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia đã chuyển tiêu thụ nội địa: Đề nghị đơn vị thực hiện xử lý theo quy định tại Điểm b.3 Khoản 2 Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Đối với số nguyên phụ liệu nhập SXXK quá 275 ngày Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia chưa xuất khẩu sản phẩm:

+ Về thuế nhập khẩu: Thực hiện thu thuế theo quy định tại Điểm b.1 Khoản 2 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

+ Về thuế GTGT: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1239/BTC-TCHQ ngày 25/01/2013 của Bộ Tài chính.

Thực tế các vấn đề quý Cục nêu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn rõ, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Điều 18. Thời hạn nộp thuế
...
2. Đối với hàng hoá nhập khẩu
...
b) Trường hợp người nộp thuế đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này
...
b.3) Trường hợp người nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng tái xuất nguyên liệu, vật tư hoặc chuyển sang tiêu thụ nội địa hoặc không xuất khẩu sản phẩm; nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập-tái xuất nhưng chuyển sang tiêu thụ nội địa; thì tính lại thời hạn nộp thuế như hàng tiêu dùng (nếu là hàng tiêu dùng) hoặc thời hạn nộp thuế là ba mươi ngày đối với các trường hợp khác và phạt chậm nộp (nếu có).

Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá xuất khẩu nhưng xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế; nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập-tái xuất nhưng tái xuất ngoài thời hạn nộp thuế thì tính phạt chậm nộp kể từ ngày quá thời hạn nộp thuế đến ngày thực xuất khẩu sản phẩm/tái xuất hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu sản phẩm/tái xuất).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 132. Thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế
...
2. Trường hợp thuộc Điều 118, Điều 119 Thông tư này (áp dụng đối với cả các trường hợp có mức thuế suất thuế nhập khẩu, xuất khẩu là 0%)
...
b) Nếu người nộp thuế không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế:

b.1) Người nộp thuế phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (nếu có) kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Cơ quan hải quan kiểm tra, thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Người nộp thuế được hoàn lại số tiền thuế đã nộp theo quy định khi thực tế xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3334/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 18/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3334/TCHQ-TXNK

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
194692