• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC về thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3336/LĐTBXH-KHTC
V/v thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý BHTN và bảo hiểm TNLĐ, BNN 6 tháng cuối năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Việc làm;
- Cục An toàn lao động.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9858/BTC-HCSN ngày 17/8/2020 của Bộ Tài chính về việc thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020; tiếp theo Công văn số 2752/LĐTBXH-KHTC ngày 23/7/2020 về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán kinh phí hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2020, Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) hướng dẫn các đơn vị thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Đối tượng thực hiện:

Cục Việc làm, Cục An toàn lao động, các đơn vị được giao kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2020.

2. Phạm vi kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm:

- Chi đầu tư phát triển (nếu có): Đơn vị thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, mục II Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

- Chi hoạt động bộ máy, chi các nhiệm vụ về tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia,... và chi ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Xác định số tiết kiệm:

3.1. Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của 6 tháng cuối năm 2020 (trừ kinh phí hội nghị, công tác trong nước để tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

Cách thức xác định cắt giảm:

Số dự toán cắt giảm =

A

x 6 x tối thiểu 70%

12

Trong đó: A là dự toán được giao năm 2020 để chi tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước hoặc số thực hiện năm 2019 (đối với trường hợp cấp có thẩm quyền khi giao dự toán năm 2020 không chi tiết các nội dung chi tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước).

3.2. Cắt giảm 10% chi phí quản lý còn lại (không bao gồm kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước nêu tại khoản 3.1) của 6 tháng cuối năm 2020:

Cách thức xác định cắt giảm:

Số dự toán cắt giảm =

B-(C+D)

x 6 x 10%

12

Trong đó:

B: Là dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền giao năm 2020 sau khi trừ dự toán tại khoản 1 nêu trên.

C: Tổng quỹ lương tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo định suất lao động được giao và số hợp đồng lao động ngoài định suất, phụ cấp, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ (tiền thưởng theo chế độ quy định, tiền thuê chuyên gia; các khoản phụ cấp đặc thù (nếu có)...).

D: Là tổng số các khoản chi đặc thù khác không xác định cắt giảm, gồm:

- Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19;

- Kinh phí tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

- Kinh phí đặt hàng sản xuất phim; đặt hàng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích; đặt hàng các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị về bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Kinh phí đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích đã thực hiện một trong các khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;

- Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Kinh phí chuyển tiền trả cho Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại (theo mức phí chuyển tiền của Ngân hàng thương mại và Kho bạc nhà nước);

- Kinh phí thuê trụ sở;

- Kinh phí hỗ trợ cước điện thoại cho một số chức danh và vị trí công tác theo quy định (nếu có).

Trong phạm vi chi phí quản lý còn lại (sau khi cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước nêu tại khoản 3.1), Thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát, thực hiện cắt giảm thêm những khoản chi chưa thực sự cần thiết, đảm bảo số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm tối thiểu bằng 10% số còn lại 6 tháng cuối năm 2020. Toàn bộ kinh phí cắt giảm, tiết kiệm được nộp lại các quỹ bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Các nội dung hướng dẫn tại Công văn này thay thế cho nội dung đã hướng dẫn tại Công văn số 2752/LĐTBXH-KHTC ngày 23/7/2020 của Bộ.

Cục Việc làm, Cục An toàn lao động có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổng hợp chung kinh phí cắt giảm, tiết kiệm đối với lĩnh vực được phân công theo biểu mẫu kèm theo và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/9/2020 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Lê Tấn Dũng (để b/cáo);
- TT Lê Văn Thanh (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ:
...

c) Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

- Cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư, xây dựng, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

- Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Cho phép giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người theo các Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 và số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ theo tổng mức vốn cho từng địa phương. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành cụ thể.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3336/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 27/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC

529

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451255