• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Công văn 334/VPCP-NN năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 334/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 334/VPCP-NN
V/v phê duyệt điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Lạng Sơn (tờ trình số 66/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017, số 6858/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 12 năm 2017, số 56/TTr-BTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2017 và số 6363/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23 tháng 11 năm 2017). Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Văn phòng Chính phủ xin chuyển lại Bộ Tài nguyên và Môi trường hồ sơ trình nêu trên để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công văn số 156/VPCP-NN ngày 05 tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ NN&PTNT;
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
- Lưu: VT, NN (2). Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 334/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 334/VPCP-NN

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374019