• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

Công văn 3343/VPCP-NN năm 2019 giải quyết vướng mắc về thu tiền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3343/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3343/VPCP-NN
V/v giải quyết vướng mắc về thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại văn bản số 1467/UBND-KTTC ngày 05 tháng 4 năm 2019 về xin ý kiến giải quyết vướng mắc về thu tiền sử dụng đất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND tỉnh Long An;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: PL, KTTH, CN; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3343/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3343/VPCP-NN

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
413488