• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


 

Công văn 3350/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 3350/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3350/VPCP-CN
V/v dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 2064/TTr-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020), ý kiến Bộ Tư pháp (văn bản số 1289/BTP-PLQT ngày 08 tháng 4 năm 2020) về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản nêu trên, thực hiện rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định để thống nhất với các nội dung giải trình, tiếp thu; bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và khả thi khi thực hiện; đồng thời, hồ sơ trình Chính phủ phải phù hợp quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

(Xin gửi kèm theo văn bản số 1289/BTP-PLQT ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp)

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, NC;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3350/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 3350/VPCP-CN

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441588