• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Lấy ý kiến của nhân dân cử tri


 

Công văn 336/VPCP-QHĐP năm 2018 về tổ chức Hội thảo lấy ý kiến để thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 336/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/VPCP-QHĐP
V/v tổ chức Hội thảo lấy ý kiến để thm định đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 83/TTr-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 về tổ chức Hội thảo lấy ý kiến để thẩm định đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng thẩm định 03 đề án có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình nêu trên, ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc hội thảo, báo cáo kết quả Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg Trương Hòa Bình,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Thg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 336/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 10/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 336/VPCP-QHĐP

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
372198